تبلیغات
وبلاگ تخصصی لاست LOST

وبلاگ تخصصی لاست LOST
 
نویسندگان
نظر سنجی
به نظرتون بهترین بازیگر لاست کیه ؟صفحات جانبی
خالقیناین نقشه توسط Radzinsky و Kelvin بر روی در ایستگاه swan با رنگ uv كشیده شد.این نقشه به blast door map معروف است و با انفجار دریچه از بین رفت.
__________________
دیده شدن در سریال 

 

در این عكس نوشته های نقشه به صورت واضح نوشته شده. این نقشه را برای اولین بار جان در هنگام قفل شدن درهای ایستگاه swan دید.
__________________
مكانهای مشخص شده در نقشه

در این نقشه 6 ایستگاه مشخص شده (البته 7 ایستگاه كشیده شده كه یكی از آنها خط زده شده است.)
از پایین به ترتیب جهت حركت عقربه های ساعت مكانهای مشخص شده از این قرار است:
1. swan كه با نشان پرنده مشخص شده. در سمت چپ این ایستگاه یك انبار وجود دارد كه حدس زده می شود مسدود شده است.
2. flame كه با نشان آتش مشخص است.
3. staff كه با علامت پزشكی مشخص است.
4. ایستگاهی كه خط زده شده است.( البته با C1 مشخص شده ممكن است ایستگاهی باشد كه دیده نشده و یا یكی از ایستگاههای اركید یا معبد یا ایستگاه مجازی با علامت در باشد.)
5. arrow كه با علامت تیر مشخص است.
6. ایستگاه ناشناس كه با نوشته C3 مشخص شده است.(ممكن است ایستگاهی باشد كه دیده نشده و یا یكی از ایستگاههای اركید یا معبد یا ایستگاه مجازی با علامت در باشد.)
7. ایستگاه ناشناس كه با نوشته C4 مشخص شده است.(ممكن است ایستگاهی باشد كه دیده نشده و یا یكی از ایستگاههای اركید یا معبد یا ایستگاه مجازی با علامت در باشد.)
8. ممكن است ایستگاه Pearl باشد.

در نقشه یك سری خطوط مستقیم هم وجود دارد كه ایستگاه ها را از طرق مختلف به هم متصل می كند.
5 ایستگاه با خط مستقیم به مركز نقشه متصل شده است.
ایستگاه خط زده شده به جایی متصل نیست و در كل خطوط شكل یك نامه در باز است كه یك خط كم دارد.
__________________

بررسی نوشته های روی نقشهروی نقشه نوشته های زیادی روی نقشه وجود دارد كه به 3 زبان می باشد.

1.انگلیسی
2.لاتین
3.یونانی

بررسی نوشته های انگلیسی

نوشته های انگلیسی از بالا سمت چپ خلاف جهت عقربه های ساعت به این شرح است: (البته به دلیل پیچیدگی این جملات و وقت گیر بودن ترجمه در چند محله ترجمشان را می گذارم.)
[HIGHLIGHT=#0070c0]*قسمت اول*[/HIGHLIGHT]
DHARMA Protocol- No stations past security barrier
معاهده دارما - ایستگاه ها قبل از حصار امنیتی نیستند.
?Why a DHARMATEL Intranet presence past this border
چرا شبكه داخلی دارما تل قبل از این مرز وجود دارد؟
?Possible offshore data dump
ممكن است قسمت ساحلی دریا پشتیبانی اطلاعات داشته باشد؟
?Intranet support for Carcharodon carcharias selective breeding facility
شبكه داخلی از سهولت اصلاح نژاد كوسه سفید پشتیبانی می كند؟
Known to be a hub for E.E.P. conduits
دانستن وجود یك هاب(محل تقسیم انشعابات) برای راههای E.E.P ( قرارداد فرار اضطراری)
...


این عكسی كه درابتدای این پاسخ مشاهده می كنید پازل jigsaw است كه از تولیدات تولید كنندگان سریال است و بعضی مسائل در آن اضافه شده است.
__________________
ادامه نوشته های انگلیسی موجود در blast door map .
(این پاسخ وابسته به پاسخ قبل است حتما آن را بخوانید و برای بهتر درك كردن مطلب از عكسهای موجود در پاسخهای قبلی استفاده كنید.)
[HIGHLIGHT=#0070c0]*قسمت دوم*
[/HIGHLIGHT]
Purpose of station /D.I.H.G. designation unknown
هدف از ایستگاه / نقش D.I.H.G ( مخفف : DHARAMA Initiative HANSO GROUP ) نا مشخص
Believed to have divested from project in 1985 following AH/MDG incident
باورداشته كه از پروژه در سال 1985 به دلیل واقعه AH/MDG (توضیح این كلمه در پایان همین پست) محروم شده است.
!UNKNOWN
ناشناس!
But could be #6
اما می تواند شماره 6
(Confirmed site of Caduceus medical station (The Staff
تایید شده ایستگاهی با علامت پزشكی( ایستگاه STAFF )
Caduceus station believe to have been abandoned due to AH/MDG incident of 1985
به نظر می رسد ایستگاه با علامت پزشكی بر اثر حادثه AH/MDG در سال 1985 متروكه شده است.

....

توضیح در مورد AH/MDG :
پیشبینی های زیر در مورد معنی عبارت بالا شده است. [*]Abnormally high/Magnetic Disruption Generated [*]ناهنجاری شدید / قطع تولید مغناطیس [*]Attack of Hostiles/Major Defenses Guarded [*]حمله غریبه ها / پدافندهای بزرگی محافظت كردند [*]Attack of Hostiles/Major Devices Guarded [*]حمله غریبه ها / دستگاه های بزرگی محافظت كردند [*]Alvar Hanso/M? De Groot [*][*]Alvar Hanso/Mittelwerk & De Groot
__________________

ادامه نوشته های انگلیسی موجود در blast door map .
(این پاسخ وابسته به پاسخ قبل است حتما آن را بخوانید و برای بهتر درك كردن مطلب از عكسهای موجود در پاسخهای قبلی استفاده كنید.)
[HIGHLIGHT=#0070c0]*قسمت سوم*[/HIGHLIGHT]

Estimated travel time incompatible with 108. Do not attempt to survey
تخمین زده شده كه زمان سفر با 108 مناسب نیست. سعی در تخمین زدن نكنید.
Or possible catastrophic malfunction of Cerberus System
یا ممكن است خرابی فاجعه انگیز سیستم سربروس(به معنی سیستم محافظ. cerberus به سگ 3 سر افسانه های یونانی گفته می شود توضیح بیشتر در پایان همین پاسخ) باشد.
Alleged location of #4 - The Flame
مكان شماره 4 معروف به Flame است.
But unlikely due to Cerberus activity
اما بعید است به دلیل فعالیت سربروس باشد.
Alleged location of aborted #7 : Large number of underground springs heavy water table
مكان بی نتیجه مانده شماره 7 : عدد بزرگی از جهشهای زیرزمینی آب سنگین.
.Activity unsuitable for D.I.H.G
فعالیت نامناسب برای ابتكار.دارما.گروه.هانزو.

Cerberus
این اسم در نقشه خیلی به كار رفته. در مقاله comic con در سال 2007 Lindelof اشاره می كند كه منظور از Cerberus همان هیولا (mostere ) است و خالقین این نقشه به همان دود سیاه كه همان هیولا است اشاره دارند.سگ محافظ 3 سر اساطیر یونانی.
__________________

ادامه نوشته های انگلیسی موجود در blast door map .
(این پاسخ وابسته به پاسخ قبل است حتما آن را بخوانید و برای بهتر درك كردن مطلب از عكسهای موجود در پاسخهای قبلی استفاده كنید.)
[HIGHLIGHT=#0070c0]*قسمت چهارم*[/HIGHLIGHT]
.CV I highly unlikely
سربروس 1 . واقعا متنفرم.
No safe location for Dharmatel servers/hubs/cabling or infrastructure
محل امنی برای سرورهای تلفنی دارما /انشعابات/كابل كشی ها یا زیرساختها نیست.
Possible recreation area for Pre-D.I.H.G. survey teams
احتمال ایجاد مجدد محلی برای تیمهای پیش بررسی ابتكار دارما و بنیاد هانزو وجود دارد.
Low priority zone for exploration: possible site for ground study of flora, fauna low relevance to Valenzetti-related
research activity
منطقه ای با اولویت پایین برای اكتشاف:احتمالا پایگاهی برای مطالعات میدانی در مورد گیاهان و جانوران.ارتباط كمی با فعالیتهای تحقیقاتی در مورد معادلات والزتی.
Multiple escape conducts blocked after incident
بعد از حادثه از چندین فرار جلوگیری شد.
__________________

ادامه نوشته های انگلیسی موجود در blast door map .
(این پاسخ وابسته به پاسخ قبل است حتما آن را بخوانید و برای بهتر درك كردن مطلب از عكسهای موجود در پاسخهای قبلی استفاده كنید.)
[HIGHLIGHT=#0070c0]*قسمت پنجم*[/HIGHLIGHT]


Site of H.G. delegation inspection 12.07.81
پایگاه بنیاد هانزو هیات نمایندگان بازرسی در تاریخ 12 جولای 1981
(The Swan 3 OF 6 (4, 8, 15, 16, 23, 42
سوان 3 از 6 (4, 8, 15, 16, 23, 42)
Systemwide failure of Dharmatel Intranet
عدم موفقیت سیستم گسترده از شبكه داخلی دراماتل
4.08.00 8.15.10 01.06.03
Complete shutdown in effect
در واقع خاموش شدن كامل
P.R.D. Every 6-8 months
هر 6-8 ماه دوره افتادن تداركات (periodic resupply drop P.R.D)
Fatalities: 5
تلفات : 5
Possible CV II - inactive since accident
احتمالا سبروس 2 - غیر فعال تا زمان حادثه
No connection to islandwide EEP network
ارتباطی با شبكه فرار اضطراری كل جزیره نیست.
__________________ادامه نوشته های انگلیسی موجود در blast door map .
(این پاسخ وابسته به پاسخ قبل است حتما آن را بخوانید و برای بهتر درك كردن مطلب از عكسهای موجود در پاسخهای قبلی استفاده كنید.)
[HIGHLIGHT=#0070c0]*قسمت ششم*[/HIGHLIGHT]

Stated goal, repatriation, accelerated de-territorialization of Ursus maritimus through gene therapy and extreme climate change
هدف تعیین شده , بازگشتن , ایجاد سریع منطقه خرسهای قطبی برای ژن تراپی(تحقیقات بر روی ژنها برای درمان بیماریها) و تغییرات شدید آب و هوایی .
REV 4.3.02 Possible location of zoological research facility
REV 4.3.02 احتمالا مكانی برای تحقیقات جانور شناسی
Activity minimal during Lockdown and restocking procedure
فعالیت پایین در طول قفل شدن درها و انجام پرسه افتادن تجهیزات.
Known final resting place of Magnus Hanso/Black Rock
بالاخره شناخته شدن استراحتگاه مگنوس هانزو / صخره سیاه
Sightings coincide with emergency shutdown of intranet services periods of heightened security
بر اساس دیده ها دوره های افزایش محافظت مطابق است با خاموشی اضطراری شبكه داخلی.
__________________

ادامه نوشته های انگلیسی موجود در blast door map .
(این پاسخ وابسته به پاسخ قبل است حتما آن را بخوانید و برای بهتر درك كردن مطلب از عكسهای موجود در پاسخهای قبلی استفاده كنید.)
[HIGHLIGHT=#0070c0]*قسمت هفتم*[/HIGHLIGHT]

Primary nexus of Cerberus related activity
پیوند اصلی به فعالیت وابسته به سبروس
CV III
سبروس ونت شماره 3
?The Pearl
ایستگاه مروارید ؟
?Subterranean Conduit
كانال زیرزمینی ؟
?CV IV
سبروس ونت شماره 4
High potential for R.V.S. Facility
پتانسیل بالا برای امكانات r.v.s
Interference might also prevent location use as listening station/cryptogrpahy research/communications analysis facility
نیرو مداخله جلوگیری می كند از مورد استفاده گرفتن مكان به عنوان ایستگاه رادیویی (ایستگاهی كه برای كنترل امواج رادیویی)/ تحقیقات رمزشناسی / ساختمان تحلیل ارتباطات
Geological composition likely to cause magnetic disturbances/interference with weather project
تركیبات زمین شناسی احتمالا باعث اختلالات مغناطیسی / تداخل با پروژه آب و هوایی شده است.
?Why so many Dharmatel relays in such an untenable location
چرا بیشتر رله های دارماتل در مكانهای غیر قابل دفاع ساخته شده است؟
__________________


.: Weblog Themes By MihanSkin :.

درباره وبلاگ

Helllo . welcome to my weblog . please COUNSEL
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :